ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

భిన్నమైన ప్రమాణాలతో జీవించే ప్రపంచంలో పవిత్రత కొరకైనా పిలుపును విస్మరించడం చాలా సులభం. మన జీవనశైలిని మన చుట్టుపక్కల వారితో పోల్చడానికి సాతాను మనలను ప్రోత్సహిస్తాడు. ఇతరులతో పోల్చితే మన పాపాలను మనము చిన్నవే అనుకునే విధముగా చేస్తాడు. కానీ సమస్య మన పాపాన్ని పోల్చుకోవడం గురుంచి కాదు; సమస్య పవిత్రాత్మ చేత పరిశుద్ధపరచబడి, దయ ద్వారా రక్షించబడిన కృతజ్ఞతగల హృదయమును గుర్చినది. పవిత్రత కోసం ఆత్మ పిలుపుని విస్మరించడం లేదా మన పాపన్నీ మనమే తగ్గించుకొని చూడటము దేవుణ్ణి తిరస్కరించినట్లు అవుతుంది .మన జీవితంలో పవిత్రత పట్ల మక్కువ చూపిద్దాం, ఎందుకంటే ఇది దేవుడు కోరుకునేది మరియు మనం కోరుకునేది కూడా.

Thoughts on Today's Verse...

The call to holiness is easy to ignore in a world which lives by much different standards. Satan gets us to compare our lifestyle with those around us, deluding us into devaluing our sins in comparison to others. But the issue is not comparison shopping our sin; the issue is a thankful heart that has been cleansed by the Holy Spirit and saved by grace. Ignoring, or toning down, the Spirit's call for holiness is rejecting God. Let's be passionate about holiness in our lives, both because it is what God wants and also because it is what we should seek.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నా పాపం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నీరుగార్చడానికి ప్రయత్నించినందుకు నన్ను క్షమించు. పవిత్రత పట్ల మక్కువను కలిగించడానికి మీ ఆత్మను ఉపయోగించుకోండి మరియు నన్ను రక్షించడానికి మీరు చేసిన వాటి అన్నిటికీ మిమ్మల్ని గౌరవించే విధంగా జీవించడానికి నాకు అధికారం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father, forgive me for trying to water down the significance of my sin. Use your Spirit to kindle in me a passion for holiness and please empower me to live in a way which honors you for all that you have done to save me. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 థెస్సలొనీకయులకు 4:7-8

మీ అభిప్రాయములు