ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

జీవితం మనది ! మరణం మనలను బందీగా ఉంచదు! విజయం మనకు ఇవ్వబడింది! యేసు ఇక ప్రభువు. ఇంకా ఏమి చెప్పాలి? "దేవుణ్ణి స్తుతించండి!"

Thoughts on Today's Verse...

Life is ours! Death no longer holds us captive! Victory has been given to us! Jesus is Lord. What else needs to be said? "Praise God!"

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, యేసును పంపినందుకు ధన్యవాదాలు. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు, అతన్ని మృతులలోనుండి లేపినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను మీలో సేవ చేస్తున్నప్పుడు అతని జీవితం నాలో సజీవంగా ఉందని భరోసా ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Thank you, Father, for sending Jesus. Thank you, Almighty God, for raising him from the dead. Thank you for the assurance that his life is alive in me as I serve in you. In Jesus' name I praise you . Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 కొరింథీయులకు 15:57

మీ అభిప్రాయములు