ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అవును, మనకు తెలుసు! కొద్దివాటితో స్థిరపడకండి !! దేవుడు తన కుమారుడిని చనిపోవడానికి మరియు లే￰పబడటానికి పంపాడు, తద్వారా జీవితము మన ప్రయాణం మాత్రమే కాదుకానీ జీవితం మన గమ్యం అని తెలుసుకోవటములో విశ్వాసం చాలా కీలకమైనది . ఆ జీవితం ఇప్పుడు అనుభవించుచునప్పటికీ, అది మన భవిష్యత్తులో ప్రభువుతో ముందున్నది రావడానికి సూచన, కేవలము సూచన మాత్రమే.

Thoughts on Today's Verse...

Yes, we can KNOW! Don't settle for less!! Confidence is so crucial that God sent his Son to die and be raised so we could know that life is our destination, not just our journey. While that life is experienced now, it is only a hint, a foretaste, of what lies ahead in our future with the Lord.

నా ప్రార్థన

పరలోకపు తండ్రి, మీ రక్షణకు సంబంధించిన ప్రణాళికకు మరియు అది జరగడానికి మీరు చెల్లించిన వేలకు ధన్యవాదాలు. మీ బిడ్డగా మీతో నా భవిష్యత్తుపై ఇప్పుడు నాకు నమ్మకం ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. పరలోకానికి ,నిరీక్షణకు, మరియు మీతో నా ఇంటిని బట్టి ధన్యవాదాలు. నీకు సమస్త మహిమలు, ప్రశంసలు ఉన్నాయి, మరియు ప్రభువైన యేసు, మీ పేరు మీద నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

Thank you, heavenly Father, for your plan of salvation and the cost you paid to make it happen. Thank you that I can now have confidence in my future with you as your child. Thank you for heaven, for hope, and for my home with you. To you belong all the glory and praise, and in your name, Lord Jesus, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 యోహాను 5:13

మీ అభిప్రాయములు