ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పౌలు రోమా పత్రిక ​​6 లో నొక్కిచెప్పాడు, దేవుని చిత్తానికి విధేయత చూపడం అంటే మనం అవకతవకలు లేదా ఏకపక్ష నియమాలు లేదా అధికారిక చట్టాల క్రింద ఉంచబడుట కాదు , దయతో నిండిన దేవుని మన విధేయత విముక్తి - పాపం యొక్క బానిసత్వం నుండి విముక్తి మరియు మరణం యొక్క నిశ్చయత, పాపం యొక్క వెంటాడే జ్ఞాపకాల నుండి విముక్తి మరియు దాని ప్రభావాలు, అలాగే మనం సృష్టించబడిన వ్యక్తులుగా ఉండటానికి విముక్తి!

Thoughts on Today's Verse...

Paul stresses in Romans 6 that obedience to the will of God does not mean we are being manipulated or put under a bunch of arbitrary rules or formal laws. No, obedience of our grace-filled God is liberation — liberation from the bondage of sin and the certainty of death, liberation from the haunting memories of sin and its effects, as well as liberation to be the people we were created to be!

నా ప్రార్థన

పరలోకపు తండ్రీ, నీ చిత్తానికి విధేయత చూపడం ఒక ఆశీర్వాదం అని, నిర్బంధం కాదని నా మనస్సు అర్థం చేసుకుంది. నన్ను రక్షించడానికి మరియు కాపాడటానికి మీరు మీ సత్యాన్ని నాకు ఇచ్చారని నాకు తెలుసు. మీరు మాత్రమే అందించే ఆనందం మరియు సంతోషం కోసం కొన్నిసార్లు సందేహించడం మరియు మరొకవైపు చూడటమును బట్టి A నన్ను క్షమించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Heavenly Father, my head understands that being obedient to your will is a blessing and not a restriction. I know you have given me your truth to protect and save me. Forgive me for sometimes doubting and looking elsewhere for the joy and delight that only you provide. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 6:17

మీ అభిప్రాయములు