ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సృష్టి ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తోంది! మీకు ఆ ఆలోచన నచ్చింది కదా ! ఇది విరుద్ధంగా ఉంది కదా! ఒక వరుడు తన వధువు నడుచుకుంటూ రావడముకొరకు ఎదురుచూస్తున్నాడని ఆలోచించండి. పుట్టబోయే పిల్లల కోసం ఎదురుచూసే తల్లిదండ్రులను ఊహించండి. క్రిస్మస్ ఉదయం కోసం వేచి ఉన్న చిన్నారి ఎలా ఉంటుందో గుర్తుంచుకోండి. ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తోంది! క్షయం, విపత్తు మరియు మరణంతో చిక్కుకున్న సృష్టి చేస్తున్నది అదే! మరి ఇంత ఆసక్తిగా సృష్టి దేనికోసం వేచి ఉంది? దేవుని విజయవంతమైన మరియు అద్భుతమైన పిల్లలుగా మా పరివర్తన మరియు ద్యోతకం కోసము . మనలాంటి ప్రపంచం కోసం ఇది చాలా అద్భుతమైనదిగా వుంది.

Thoughts on Today's Verse...

Eagerly waits! Don't you just love that idea! Sounds like an oxymoron. It's not. Think of a groom waiting for his bride to come down the aisle. Imagine parents of a child that is due to be born. Remember what it was like as a child waiting for Christmas morning. Eagerly waits! That's what creation, so caught up with decay, disaster, and death, is doing! And what is creation waiting for so eagerly? Our transformation and revelation as God's triumphant and glorious children. Sounds pretty wonderful for a time and world like ours.

నా ప్రార్థన

ఓ ప్రభూ, సమస్త సృష్టికి దేవుడు మరియు సమస్త విముక్తికి మూలం, ప్రతి కన్నీరు ఇంకిపోయి మరియు నా బంధం విముక్తి జరిగే రోజు కోసం నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను. క్రీస్తు తిరిగి వచ్చినప్పుడు బహిర్గతమయ్యే మహిమపై దయచేసి నా హృదయాన్ని నిలపండి . ప్రభువైన యేసు నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

O Lord, God of all creation and source of all redemption, I long for the day that every tear is dried and my bondage to decay is over. Please keep my heart set on the glory that is to be revealed when Christ returns. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 8:19

మీ అభిప్రాయములు