ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇది ఒక స్వార్ధపరుడైనవాడు చూడని ఒక వాక్య భాగం! దేవుడు ఎప్పుడూ పేదల కోసం ఒక సదుపాయాన్ని కేటాయిస్తాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది తక్కువ అదృష్టం ఉన్నవారిని చూసుకోవడానికి ప్రత్యేక సమయం తీసుకునే ఈ సంవత్సరంలో, మే తేదీ మరియు ఆగస్టులో ప్రత్యేక ఓదర్యాము కనపరచుట కొరకు సమయాన్ని కేటాయించడానికి మా దినముల పుస్తకాలను తెరిచి, వారానికి సరిపోను షెడ్యూల్ చేద్దాం. అన్ని సమయాలలో ఉదారంగా ఉండండి. తక్కువ అదృష్టవంతుల కోసం ఓదార్యం మరియు వారిని గురుంచి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆలోచించండి!

Thoughts on Today's Verse...

Apparently, this is a passage Scrooge hadn't seen! Unfortunately, I fear this is also a passage many of the Father's children haven't taken very seriously. God set aside ways for his people to help the poor, the foreigner, the fatherless, and the widow. So, at this time of the year when many of us are more aware that we need to help those less fortunate, let's also open our date books, diaries, and schedulers, then find a date next year to dedicate ourselves to generosity in a special way. Let's also ask the Holy Spirit to fill our hearts with appreciation for God's generous gifts to us and commit to a life of generosity all year long. God wants generosity to be our lifestyle — our "Christyle" — always.

నా ప్రార్థన

దయ మరియు కృపతో కూడిన యొక్క మీ అద్భుతమైన బహుమతులన్నిటికీ, ప్రియమైన తండ్రీ మరియు దేవా నీకు వందనములు. దయచేసి మీరు ఇతరులను చూసుకోవటానికి నా హృదయాన్ని కదిలించండి. దయచేసి క్రిస్మస్ సమయంలోనే కాకుండా, ఏడాది పొడవునా వారిని గూర్చిన ఆ చింతన స్ఫూర్తిని సజీవంగా ఉంచడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. యేసు నామంలో నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

I thank you for all your wonderful gifts of kindness and grace, dear Father and God. Please stir my heart to care for others as you do. Please help me keep that spirit of concern and generosity alive all year long and not just around Christmas time. In Jesus' name, I ask this. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ద్వితీయోపదేశకాండము 24:19

మీ అభిప్రాయములు