اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما گاهى اوقات نگاهى به عقب مى اندازيم، در حاليكه زمان بسرعت سپرى شده است. وعده ها و كإرهايي را كه بخودمان يا سائرين، وعده انجامش را داده بوديم، ناتمام باقى مانده اند. پيش از آنكه بدانيم، روزها به هفته ها، هفته ها به ماهها، و ماهها به سالها تبديل شده اند. ما درمى يابيم كه كارى را كه فكرميكرديم هر زمان كه اراده كنيم قادر به انجامش هستيم، ديگر نميتوانيم انجام دهيم. ما بايد از روح خدا كمك بگيريم تا فرصتهايي را كه او در مسير زندگيمان قرار ميدهد، ديده و از آنها بهره جوييم.

دعای من

پدر، من اعتراف ميكنم كه گاهى اوقات كإرهايي را كه بايد به انجام رسانم، ناتمام باقي ميگذارم. لطفن ياريم ده تا نقشه هاى تو را براى روزهاى عمرم ببينم و طورى زندگى كنم كه هم تو جلال يابى و هم باعث بركت افرادى باشم كه تو ميخواهى به آنها رسيدگى كنم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات