اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما گاهى اوقات نگاهى به عقب مى اندازيم، در حاليكه زمان بسرعت سپرى شده است. وعده ها و كإرهايي را كه بخودمان يا سائرين، وعده انجامش را داده بوديم، ناتمام باقى مانده اند. پيش از آنكه بدانيم، روزها به هفته ها، هفته ها به ماهها، و ماهها به سالها تبديل شده اند. ما درمى يابيم كه كارى را كه فكرميكرديم هر زمان كه اراده كنيم قادر به انجامش هستيم، ديگر نميتوانيم انجام دهيم. ما بايد از روح خدا كمك بگيريم تا فرصتهايي را كه او در مسير زندگيمان قرار ميدهد، ديده و از آنها بهره جوييم.

Thoughts on Today's Verse...

So often we look up and time has passed us by. The things we promised ourselves we'd accomplish and the deeds we told others we'd do get left undone. Before we know it, days have become weeks, and weeks months, and months years. We find ourselves unable to do what we once assumed we could do any time we want. We must ask the Spirit of God to help us see and seize the opportunities the LORD places in our path.

دعای من

پدر، من اعتراف ميكنم كه گاهى اوقات كإرهايي را كه بايد به انجام رسانم، ناتمام باقي ميگذارم. لطفن ياريم ده تا نقشه هاى تو را براى روزهاى عمرم ببينم و طورى زندگى كنم كه هم تو جلال يابى و هم باعث بركت افرادى باشم كه تو ميخواهى به آنها رسيدگى كنم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Father, I confess that so often I leave undone what needs to be done. Please help me see your plans in each of my days and live in a way which not only honors you, but also blesses those you want me to reach. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ١٢:٩٠

نظرات