اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در دنيايى كه هيچ چيز بطور مطلق وجود ندارد و در جستجوى معيارهاى اخلاقى است، نجات بوسيله فيض گرانبهاى خدا ما را دعوت به تغيير روش زندگى ميكند كه اين خود واكنشى است به فيض خدا. كسى كه نجات را قبول دارد اما از پيروى عدالت سرباز ميزند، سختدلى و غفلت خود را نشان ميدهد. در دوره و زمانه ما، نجات يافتن يعنى پيروى عدالت— نه به اين خاطر كه ما نجاتمان را بدست آوريم، بلكه فيض نجات بخش در ما بى ثمر نخواهد بود.

دعای من

اى پدر قدوس، اعتراف ميكنم كه در دوره اى مغشوش زندگى ميكنم. شيطان همواره درصدد مخدوش كردن تفاوت بين راستى و ناراستى، نيكى و شر، اخلاقيات و غيراخلاقيات است. چون تو نسبت بمن بسيار فياض و بخشنده بوده اى، امروز ميخواهم كه زندگيم بازتابى از عدالتى باشد كه تو آنرا بوسيله عيسى بمن عطا نموده اى."سخنان زبانم و تفكر دل من منظور نظر تو باشد، اى كه صخره و نجات دهنده من هستى." بوسيله عيسى، كه قربانى و كفاره گناهانم شد ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات