اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در دنيايى كه هيچ چيز بطور مطلق وجود ندارد و در جستجوى معيارهاى اخلاقى است، نجات بوسيله فيض گرانبهاى خدا ما را دعوت به تغيير روش زندگى ميكند كه اين خود واكنشى است به فيض خدا. كسى كه نجات را قبول دارد اما از پيروى عدالت سرباز ميزند، سختدلى و غفلت خود را نشان ميدهد. در دوره و زمانه ما، نجات يافتن يعنى پيروى عدالت— نه به اين خاطر كه ما نجاتمان را بدست آوريم، بلكه فيض نجات بخش در ما بى ثمر نخواهد بود.

Thoughts on Today's Verse...

In a world which has no absolutes, in a world in search of moral standards, salvation by the costly grace of God beckons us to change our lifestyles in response to God's grace. Anyone who receives grace and refuses to pursue righteousness demonstrates his/her ignorance or hardness of heart. In our day, in our time, to be saved means to pursue righteousness — not so that we may earn our salvation, but so that God's saving grace will not be fruitless in us.

دعای من

اى پدر قدوس، اعتراف ميكنم كه در دوره اى مغشوش زندگى ميكنم. شيطان همواره درصدد مخدوش كردن تفاوت بين راستى و ناراستى، نيكى و شر، اخلاقيات و غيراخلاقيات است. چون تو نسبت بمن بسيار فياض و بخشنده بوده اى، امروز ميخواهم كه زندگيم بازتابى از عدالتى باشد كه تو آنرا بوسيله عيسى بمن عطا نموده اى."سخنان زبانم و تفكر دل من منظور نظر تو باشد، اى كه صخره و نجات دهنده من هستى." بوسيله عيسى، كه قربانى و كفاره گناهانم شد ميطلبم. آمين.

My Prayer...

Holy Father, I confess that I live in a confusing time. Satan is always distorting the distinction between right and wrong, good and evil, moral and immoral. Because you have been so gracious with me, may my life today reflect the righteousness you gave me through Jesus. "May the words of my mouth and the thoughts of my heart, be pleasing in your sight, my Rock and my Redeemer." Through Jesus, my atoning sacrifice I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of تيطس١١:٢-١٢

نظرات