ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกซึ่งไม่มีอะไรแน่นอน ในโลกที่กำลังแสวงหามาตรฐานทางศีลธรรม ความรอดราคาแพงที่มาจากพระคุณพระเจ้ากำลังเรียกเรา ให้เราเปลี่ยนชีวิตเพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า ทุกคนที่ได้รับพระคุณและปฏิเสธที่จะยึดเอาความชอบธรรมก็แสดงให้เห็นความโง่เขลา หรือความแข็งกระด้างของหัวใจของเขา ในยุคของเรานี้ การจะได้รับความรอดหมายถึงการยึดเอาความชอบธรรม ไม่ใช่เพื่อให้เราควรค่าแก่การที่จะได้รับความรอด แต่เพื่อให้พระคุณพระเจ้าจะเกิดผลในตัวเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์อาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่สับสน ซาตานมักจะบิดเบือนความแตกต่างระหว่างถูกและผิด ความดีและความชั่ว ศีลธรรมและการผิดศีลธรรม พระองค์ทรงแสนดีต่อข้าพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์วันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความชอบธรรมของพระองค์ที่ทรงให้ข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซู "ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และความคิดของหัวใจของข้าพระองค์จะเป็นที่ชื่นชอบในสายพระเนตรของพระองค์ ศิลาแห่งชีวิตและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์" อธิษฐานผ่านทางพระเยซู เครื่องบูชาที่เสียสละไถ่บาปให้แก่ข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น