اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگاميكه عيسى براى اولين بار به اين دنيا آمد، او آمد تا طبق يوحنا١٨:١ خدا را به ما آشكار سازد. گرچه خدمت زمينى عيسى عالى، قدرتمند، و مشفقانه بود، اما او كاملن همه چيزها را در مورد خودش آشكار نساخت. اميد ما به بازگشت او بستگى دارد. ايندفعه هنگاميكه او برميگردد، او نخواهد آمد تا خدا را نمايان كند، بلكه خودش را— بعنوان خداوند پيروزمند، سوار بر اسب سپيد. هر زانويى در برابر او خم خواهد شد. ما او را همانطور كه هست، بطور كامل خواهيم ديد— عمانوئيل (خدا با ما) در قدرت و فيض، پيروزمند در هر موردى. وقتيكه اميد ما به فيض عيسى در بازگشت ثانوى اوست، ما با اطمينان ميتوانيم امروز آماده خدمت فعال براى شاه خود باشيم. ما ميتوانيم امروز تحت رهبرى او با اطاعت و پرستش زندگى كنيم.

دعای من

خداى قادر مطلق، من مشتاقانه در انتظار آن روزى هستم كه عيسى را رو در رو ببينم، در حاليكه با فرشتگانش در كمال قدرت مى آيد. تا آن زمان، دل مرا با اميد محكم بساز، اميد به شريك شدن در جلال عيسى در آن روز، و لطفن مرا تقويت نما تا مثل كسي زندگى كنم كه ميداند پيروزى عيسى از آن اوست. اى عيسى، بوسيله نام توانمند تو دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات