اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگاميكه عيسى براى اولين بار به اين دنيا آمد، او آمد تا طبق يوحنا١٨:١ خدا را به ما آشكار سازد. گرچه خدمت زمينى عيسى عالى، قدرتمند، و مشفقانه بود، اما او كاملن همه چيزها را در مورد خودش آشكار نساخت. اميد ما به بازگشت او بستگى دارد. ايندفعه هنگاميكه او برميگردد، او نخواهد آمد تا خدا را نمايان كند، بلكه خودش را— بعنوان خداوند پيروزمند، سوار بر اسب سپيد. هر زانويى در برابر او خم خواهد شد. ما او را همانطور كه هست، بطور كامل خواهيم ديد— عمانوئيل (خدا با ما) در قدرت و فيض، پيروزمند در هر موردى. وقتيكه اميد ما به فيض عيسى در بازگشت ثانوى اوست، ما با اطمينان ميتوانيم امروز آماده خدمت فعال براى شاه خود باشيم. ما ميتوانيم امروز تحت رهبرى او با اطاعت و پرستش زندگى كنيم.

Thoughts on Today's Verse...

When Jesus came the first time, he came to reveal God (John 1:18). As wonderful, powerful, and gracious as he was in his earthly ministry, he did not fully reveal all who he is. Our hope is tied to his return. When he comes this time, he won't come to reveal God, but to reveal himself — the conquering Lord, the Rider on the white horse. Every knee will bow. We will get to see him as he really and fully is — Immanuel in power and grace, triumphant in every way. When we set our hope on Jesus' grace when he returns, we can be confidently ready for active service to our king today. We can live under his leadership with obedience and praise today.

دعای من

خداى قادر مطلق، من مشتاقانه در انتظار آن روزى هستم كه عيسى را رو در رو ببينم، در حاليكه با فرشتگانش در كمال قدرت مى آيد. تا آن زمان، دل مرا با اميد محكم بساز، اميد به شريك شدن در جلال عيسى در آن روز، و لطفن مرا تقويت نما تا مثل كسي زندگى كنم كه ميداند پيروزى عيسى از آن اوست. اى عيسى، بوسيله نام توانمند تو دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

O Almighty God, I long for the day when I get to see Jesus face to face coming with the angels in power. Until that time, fasten my heart in hope to the glory Jesus will share with me on that day, and please empower me to live as one who knows that victory is mine in Jesus. Jesus, through your powerful name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول پطرس ١٣:١

نظرات