اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس این کلمات را به مسیحیان کولسی نوشت، اما او هیچگاه در این شهر زندگی نکرد. علیرغم «شناخت حضوری»، او بطور مؤثری به کولسیان خدمت کرد. او بطور خاص برایشان دعا کرد تا خدا و اراده اش را برای خودشان بهتر بشناسند. چه فکر عالی ای! بیایید یک کلیسای میسیون پیدا کنیم(درون شهری، برون مرزی،...) و برای این کلیسا پیوسته دعا کنیم و از خدا بخواهیم که آنان را در شناخت خود و اراده اش بطور کامل تری یاری رساند.

Thoughts on Today's Verse...

Paul wrote these words to the Christians at Colossae, but he had never been there. Despite his lack of "in person" knowledge, he ministered effectively to the Colossians. He prayed specifically for them to better know God and his will for them. What a great idea! Let's find a mission church (inner city, overseas, hostile environment) and start praying consistently for that congregation, asking God to help them know him and his will more perfectly.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و قدوس، خانواده کلیسایی مرا با شناختی عمیق تر از خودت و قدردانی از ذات، شخصیت، و فیضت مبارک بساز. بعلاوه، خواهش من این است که —- (اسم میسیونهایی را که کلیسای منتخب شما حمایت میکنند را اضافه کنید) با رشد، سلامتی، و مهمتر از همه ایشان را با معرفت و شناخت خودت برکت دهی. در نام مسیح. آمین.

My Prayer...

Holy and all powerful God, bless my church family with a deeper knowledge and appreciation of your nature, character, and grace. In addition, please bless ___ (add your mission church of choice) with growth, health, and most of all, knowledge of you. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان ۹:۱

نظرات