اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"مقدس" كلمه اى است كه فقط "جماعت كليسا برو" از آن استفاده ميكنند و از آن كلماتى است كه ما معمولن آنرا به اين گروه نسبت ميدهيم. شايد اين حقيقت داشته باشد، اما هنوز هم يك ايده بزرگ است. هر بچه اي نيداند كه شما هات داگ و سيب زمينى سرخ كرده را در طرف چينى نميخوريد. چينى هاى مامان براى "ميهمانان يا مناسبت هاى بخصوصى" استفاده ميشود. هات داگ را هر روز و در بشقابهاى كاغذى ميخورند، ظروف چينى براى رويدادهاى خاص هستند. هنگاميكه خدا ما را به قدوسيت ميخواند، او از ما دعوت ميكند كه همچون ظروف چيني باشيم— فقط مختص به او باشيم، و همانگونه كه پطرس تأكيد ميكند، مثل او باشيم.

دعای من

خداى قدوس و قادر مطلق، من به حضورت مى آيم در حاليكه از عظيم بودن فاصله ميان قدوسيت تو و معمولى بودن خويش آگاهم. متشكرم كه مرا از طريق قربانى عيسى و فرستادن روح القدس كه در من زندگي ميكند، تقديس مينمايي. لطفن امروز زندگي مرا بعنوان هديه اى مقدس بپذير. در نام عيسي كه پيشرو و مكمل ايمان من است ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات