اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی بی درنگ پس از تعمیدش، با شیطان روبرو شد و به مدت ۴۰ روز سخت، مورد وسوسه قرار گرفت. آیا بیاد می آورید که سخنان آغازین شیطان چه بود؟ «اگر تو پسر خدا هستی...». آیا این عالی نبود که خدا از پیش او را از رابطه ای که داشت، پیش از اینکه مورد پرسش قرار بگیرد، مطمئن ساخته بود؟ امروز عزیزان و محبوبان شما نیازمند شنیدن چه کلماتی از شما هستند؟ شما از زمان سختی ها و امتحانات ایشان باخبر نیستید، فقط میدانید که بوقوع خواهد پیوست، پس به پیش رفته و قبل از اینکه لازم باشد، آنان را مطمئن سازید!

Thoughts on Today's Verse...

Shortly after Jesus' baptism, he went to face Satan in a grueling 40 days of temptation. Remember what Satan's opening words were? "If you are the Son of God..." Wasn't it great that God had already reassured him of his relationship before it was questioned? What do those you love need to hear from you today? You don't know when their time of trial will come; you just know it will, so go ahead and reassure them before it's necessary!

دعای من

ای پدر توانا و مهربان، لطفاً کمکم کن تا کلمات درست تؤام با مهربانی و محبت را به آنانیکه دوستشان دارم بگویم تا در زمان وسوسه، یا هنگامیکه دیگران سعی در دور کردنشان از من را دارند، آنها شکی در مورد محبت من نسبت به خودشان راه ندهند. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Almighty and loving Father, please help me to say the right words of love and affection to those whom I love so that when temptation comes, or when others try to draw them away from me, they will not doubt my love for them. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مرقس ۱۱:۱

نظرات