اندیشه ها در مورد آیه امروز...

يكى. كلمه اى اساسى و ساده كه فهم آن آسان است. هنگاميكه ما بوسيله ايمان، مسيحى ميشويم و در مسيح تعميد ميگيريم، با ديگر مسيحيان سراسر عالم، يكى ميشويم. نژاد، جنسيت، و شأن اجتماعى همه از بين ميروند. همه آنچه كه باقى ميماند يك نَفَر است، و آنهم عيساى واحد است. زندگى ما از آن اوست، از اينرو ما همه به يكديگر وابسته هستيم. مقصد همه ما يكى است، آسمان. كليسا، خانواده ما است. در بسته يا مانعى وجود ندارد. ما يكى هستيم.

دعای من

اَبّا پدر، سپاسگزارم كه مرا بعنوان يكى از اعضاي خانواده ات پذيرفته اى. اكنون براى يكى شدن و اتحادمان دعا ميكنم، همانگونه كه ما در آسمان در حاليكه بدور تخت تو گرد آمده باشيم، با هم يكى خواهيم بود. من دعا ميكنم براي اتحاد ميان آنانيكه اسم تو را ميخوانند و در روح تو سهيم هستند تا جهان بداند كه براي تضادها، كشمكشها، و تفرقه يك راه حل وجود دارد. بوسيله عيسى كه منجى ما است، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات