اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بعضى چيزها بيشتر از آزادى، خواستنى هستند. مردم براى آن جان ميدهند. مردم براى آن دعا ميكنند. مردم براى آن مجاهدت ميكنند. آزادى راستين نشأت گرفته از شناخت حقيقت است. زندگى كردن با عيسى و اطاعت نمودن از او، راه نهائي شناخت حقيقت است. حقيقت چيزى نيست كه ما به آن فقط فكر ميكنيم و يا باورش داريم. حقيقت آن چيزى است كه شما بر اساس آن زندگى و كار ميكنيد. تعليم عيسى غالبن به يك علامت تعجب ختم ميشود: خوشا بحال شما اگر اينرا بجا آوريد! تنها با عمل كردن به تعاليم عيسى است كه حقيقت را خواهيم شناخت، حقيقتى كه ما را آزاد خواهد كرد.

دعای من

جلال و حرمت، قدرت و ستايش از آن خداى واحد حقيقى باد. اى پدر من نه تنها خواهان حضورت در زندگى روزانه خويش ميباشم، بلكه خواهان خشنودى تو در تصميمات و انتخاباتم نيز هستم

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات