اندیشه ها در مورد آیه امروز...

وسوسه... همه ما در چنين موقعيتى بوده ايم. گلوله نقره اى ابليس شخصن بسوى ما نشانه گرفته شده است."هيچكس خبردار نميشود؛ در ضمن كسى از آن لطمه نميبيند!" صدايى اسرارآميز همچون نجوا در درون ما اين كلمات را ندا ميكند. حتى اگر دو جمله بالا صحيح باشند، هر چند كه هرگز آنها درست نيستند، اما مهم هستند چون چيزى در درون ما تسليم آنچيزى شده كه ما ميدانيم نادرست است. يك خط دفاعى اين است كه ما بخودمان يادآورى كنيم كه ما در اين وسوسه تنها نيستيم- ديگران با آن روبرو شده و بر آن غلبه يافته اند، پس ما نيز ميتوانيم، آنهم با كمك خدا و قدرت روح قدوسش.

دعای من

خداى اقدس، دل مرا در برابر وسوسه و زندگيم را از گناه محافظت فرما. من ميخواهم تو را با سرسپردگى كامل خدمت نمايم. مرا بخاطر گناه گذشته ام عفو فرما و بوسيله فيضت و از طريق كلامت، مرا با روح قدوست تقويت نما تا بر وسوسه پيروز شوم، وسوسه اى كه شيطان بكار ميگيرد تا مرا از تو جدا نمايد. از طريق محافظ و رهاننده خود دعا ميكنم . آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات