اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قانون طلايى— طلايى است به اين دليل كه حقيقى، ماندگار و ارزشمند است. تصور كنيد كه دنيا ميتوانست چقدر متفاوت باشد در صورتيكه ما اين قانون را تمرين ميكرديم—نه فقط در" حيات كليسايى مان" بلكه در زندگى روزمره مان: با اعضاى خانواده مان، با همكاران و كارفرمايمان، با زيردستانمان، با اشخاصيكه در آزادراه يا بهنگام رانندگى در همسايگى به آنها برميخوريم، و با پيشخدمتهاى رستوران و يا ديگرانيكه ما را خدمت ميكنند. دنيا بطور شگفت انگيزى تغيير ميكرد اگر اين قانون به مرحله اجرا گذاشته ميشد. من فكر ميكنم كه امروز دنياى خودم را با قانون طلايي عوض كنم! شما چطور؟

دعای من

پدر بخشنده، تو مرا با عطاياى غنى و عالى بسيارى بركت داده اى. من هرگز نميتوانم بطور كافى و آنگونه كه شايسته توست، از تو تشكر كنم. پدر عزيز، يك نكته هست كه ميخواهم تو از آن باخبر باشى و آن اينست كه من بطور خاصى متوجه روش برخورد فياضانه تو با خودم هستم، برخوردى كه بدور از قضاوت و داورى بوده و از اين بابت قدرداني ميكنم. مرا قوت بده تا همچون تو با افراديكه در اين هفته ملاقات ميكنم، رفتار نمايم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات