اندیشه ها در مورد آیه امروز...

" در موقعيتهاى دشوار، مقاوم و مصمم باقى بمانيد!" خصوصيات اندكى وجود دارند كه از صبر مهمتر هستند. مهمترين هدفهاى زندگى بعلت صبر است كه تحقق ميپذيرند. بيشترين "شانس" وقتى اتفاق ميفتد كه ما فكر ميكنيم بحد كافى براى آن"لحظه جادويى" صبر كرده ايم تا از راه برسد—بعبارتى ديگر، من به شانس اعتقاد ندارم. اديسون اين مطلب را به بهترين نحو بيان كرد: بزرگترين هدف انجام شده زندگى، بزرگترين كشف دنيا، شگفت انگيزترين اختراع او، از ١٪‏ الهام و ٩٩٪‏ عرق جَبين تشكيل شده است."در موقعيتهاى دشوار، مقاوم و مصمم باقى بمانيد!" و شاهد جلال خدا در خود باشيد، نه بخاطر شانس، بلكه بخاطر فيض خدا، عشق و فراهم كننده بودن او!

دعای من

خداى تغيير ناپذير و استوار، مرا بوسيله دوستانيكه تو به زندگيم داخل نموده اى و بوسيله قدرت عطاى تو، روح القدس، كمك فرما تا در آزمايشها ايستادگى كنم و شخصيت خويش را در زير آتش بوسيله صبر راست و اصلاح بگردانم. ايمانى دليرانه و صبور بمن عطا فرما تا زندگيم نشانگر قدرت مداوم تو باشد. در نام او كه حتى تا به مرگ وفادار ماند، عيسى مسيح خداوند خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات