اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در روزگاريكه مداخله كردن در زندگى ديگران چه از نظر سياسى يا اجتماعى كار درستى نيست، اين آيات همچون صفير گلوله در دل شب آرام طنين مي افكند. گناه نه فقط واقعى است بلكه مرگبار نيز ميباشد. با اين وجود، ما از ترس برچسب خوردن بعنوان فردى كه راحت در مورد ديگران قضاوت ميكند و خودش را خيلى قبول دارد، اجازه ميدهيم كه افراديكه در دام گناه افتاده اند بسوى مرگ روحانى روند. دعوتى كه در اين آيه وجود دارد براى مداخله بدون قضاوت كردن است— ما جدى بودن گناه و نياز گناهكار را تشخيص ميدهيم، بدون اينكه در مورد عدالت خويش دچار غرور شويم."بخاطر فيض خدا، خواهم رفت".

دعای من

اى پدر، گناهانم را عفو بفرما، چنانكه من نيز خطاكاران بخود را ميبخشم. اما پدر در عين حال كمكم كن تا دلم تحت تأثير جدي بودن گناه قرار گرفته و برانگيخته شود تا در عمل به كمك در دام افتادگان بشتابد. بوسيله عيسى دعا ميكنم، كه آمد تا مرا از گناهم برهاند. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات