اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرين؟ هيچكس دوست ندارد كه آخرين باشد. ما بزور خودمانرا براى احراز مقام دوم راضى ميكنيم، چه برسد براى مقام آخر. عيسى اين ترتيب را واژگون ميكند. از نظر او مهمترين شخص كسى نيست كه بدنبال مقام و شهرت است. مهمترين شخص كسى است مثل خود عيسى: تمايل براى دست كشيدن از رتبه و مقام و بزرگى به اين منظور كه ديگرانرا خدمت كنى. از ديدگاه عيسى، آخرين به اين معناست كه تو در خدمت به ديگران اول و در چشم خدا اول باشى.

دعای من

خداى بزرگ و نجات دهنده من، تو دنيا را براى من تبديل به مكانى شگفت انگيز نموده اى و پسرت را براى رهانيدن من، بمن بخشيده اى. من چگونه ميتوانم بخاطر فيض و مهربانيت از تو تشكر يا حتى آنرا جبران سازم؟ بمن چشمانى بده تا همانگونه كه تو به ديگران مينگرى، من نيز بنگرم؛ نه براى صرفاً قضاوت كردن بر اساس ظاهرشان، بلكه ارزش نهادن و رفتار نمودن با مردم همانگونه كه عيسى رفتار ميكند. من در نام خداوند عيسى دعا ميكنم، همانكه پاى شاگردانش را شست. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات