اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بخشش، يك بركت شيرين است. اما خدا كارى بزرگتر از بخشيدن انجام ميدهد! او پاك ميكند و از ياد ميبرد. محبت او اندازه گيرى نشده و يا تناسب آن بدقت محاسبه نشده است. او محبتش را بر ما ميريزد اگر براستى بعنوان خداوند و پدر خويش در جستجويش باشيم. پس بياييد او را صدا زده و آمرزش خدا را بخواهيم و نام توانا و قدوس خداى قادر مطلق را تمجيد نماييم، با اين شناخت كه پدر ما مشتاق بركت دادن ما با نيكويى، رحمت و محبتش است.

دعای من

پدر گرامى، تو را ميخوانم و ميخواهم تو بدانى محبت و آمرزشت در زندگى من چقدر مهم هستند. سپاسگزارم از اينكه عيسى را فرستادى تا محبتت را بمن نشان دهى و بوسيله او قرض گناهم را پرداختى. كمكم كن تا امروز همچون فرزندت زندگى كنم: باشد كه ديگران خوشى و اشتياق وافر مرا نسبت بتو ببينند و شاهد باشند بر اينكه من خواهان زندگى كردن براى جلال تو هستم. در نام منجى خويش،عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات