اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهی اوقات، عاقبت طبیعی سرکشی و عصیان، خودِ انصاف و عدالت است. میوه ای که عصیان نهایتاً ببار می آورد، بد است و غالباً شرارت، بدترین تنبیه آن است. با توجه به مطلبی که دیروز در رابطه با خدای بخشنده خواندیم، چطور میتوانیم طریق دیگری غیر از طریق او را اختیار کنیم؟ در مدت زمانی کوتاه، بنظر دشوارتر میرسد، اما در دراز مدت، ساده تر از این راه دیگری نیست که بشود با آن مقایسه کرد!

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes the natural consequence of rebellion is its own justice. Rebellion ultimately produces bad fruit, and wickedness is often its own worst punishment. In the face of such a generous God as we focused upon yesterday, how could we choose to follow any other path but his? It may seem harder in the short run, but in the long run there is simply no option that compares!

دعای من

ای پدر انصاف و رحمت، متشکرم که مرا بوسیله فیضت نجات دادی. متشکرم که وعده تو برای جهان این است که آنرا با فیض،رحمت، و انصاف مورد داوری قرار خواهی داد. من در تو، و تنها در تو است که آنچه را که راست و عادلانه است، در- می یابم. ای خداوند، من از تو تقاضا میکنم که به دادِ قوم خودت که رنج کشیده، تحت جفا و مورد تمسخر دیگران است، برسی و ایشان را رهایی دهی. به اسم عیسی. آمین.

My Prayer...

Father of justice and mercy, thank you for saving me by your grace. Thank you for promising to judge the world with grace, mercy, and justice. In you, and you alone, do I find my sense of what is right and fair. I cry out to you, O God, for justice and deliverance for your people who are oppressed, ridiculed, and persecuted. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۲۹:۱و۳۱

نظرات