اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا امين است. ما ميتوانيم مطمئن باشيم كه او به وعده-هايش عمل ميكند و اهداف او نيكو هستند. ما اينرا از كجا ميدانيم؟هر صبح،طلوع خورشيد بما يادآورى ميكند كه خداى پدر مالك آسمان و زمين در كارِ نگاه داشتن كائنات است تا بطور منظم به كارش ادامه بدهد. اگر اين مسئله در مورد طبيعت صادق است، در قلمرو روحانى نيز درست است. از هر طلوع آفتاب بعنوان يادآورى از امانت و وفادارى خدا استقبال كنيد.

دعای من

آفريننده بزرگ و برجسته، من امروز را بعنوان هديه تو و يادآورى از امانت تو ميپذيرم. هر صبح كه خورشيد برميدمد، من در انتظار آن روزى بسر ميبرم كه تو وعده ات را حرمت ميشمارى و پسرت را ميفرستى تا ما را به خانه بنزد تو بياورد. امروز به من حس نزديكترى نسبت به حضور وفادارانه خودت ببخش. من اين دعا را بوسيله او كه تمام وعده هايت در او تحقق ميپذيرند، بزبان مى آورم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات