اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تنفر— چه كلمه مؤثر و قدرتمندى. ما نبايد از مردم متنفر باشيم. ما بايد از شرارت و بدى متنفر باشيم. تركيب اين دو حقيقت بنظر دشوار ميرسد، اما كاملن حياتى است. شرارت اينجاست زيرا كه شرير(شيطان) اينجاست— قهرمان تنفر، دروغها و مرگ. بنابراين هنگاميكه شرارت سَرِ زشتش را بلند ميكند، بياييد با شهامت با شيطان و كار او مخالفت كنيم. در اين روند بياييد براى كسانى دعا كنيم كه در دامهايش گرفتار شده اند، حتى اگر آنها ما را دشمن خود بحساب آورند.

دعای من

خداى قادر مطلق، كارى كن تا دل من از شرارتى كه در جهان من وجود دارد بدرد آيد. نسبت به همه چيزهاييكه با اراده و شخصيت تو مخالفت ميكنند، بمن انزجارى مقدس بده. در عين حال، پدر همانگونه كه مرا بوسيله فيضت رهانيدى و در حاليكه اسير گناه بودم، مرا آزاد گردانيدى، بمن شهامت بده تا براى آنانيكه هنوز در آغوش شرير هستند، فكر كرده و دل بسوزانم. در نام منجيم عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات