اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما غالبن در مورد مزاياى فرزند خدا بودن سخن ميگوييم— بخشوده شدن، نجات، آينده را با او گذراندن در آسمان، عطاى روح القدس، و پيروزى نهايى زمانيكه عيسى برميگردد. با اين وجود، يكى از بزرگترين امتيازاتى كه ما بدست آورده ايم همانا فرصتى است تا بتوانيم با آنانيكه از ما متنفرند بنحوى رفتار كنيم كه منعكس كننده شخصيت پدر آسمانى است. هر كسى ميتواند جواب تنفر را با تنفر بدهد، اما براى يك فرزند خدا لازم است كه با يك بركت، جواب تنفر را بدهد و براى دشمنانش دعا كند.

دعای من

اى پدر، تو را سپاس ميگويم كه وقتى حتى من دشمن تو بودم، تو مرا محبت مينمودى. سپاسگزارم از اينكه تو زندگى پسرت را بخطر انداختى تا بمن فرصت پذيرش يا رد محبتت را بدهى. همانگونه كه قول داده اى، لطفن محبتت را در دل من بريز تا حتى دشمنانم را دوست بدارم همانگونه كه تو مرا دوست داشته اى. در نام هديه نهايى عشق تو، عيسى مسيح، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات