اندیشه ها در مورد آیه امروز...

برای رفع تشنگی جان خود، به چه سَمتی میروید؟ من قویاً ایمان دارم که تشنگی روحانی ما، با در جستجوی خدا بودن ارضا میشود، اما ما بدنبال چیزهای دیگری غیر از خدا هستیم تا این عطش درونی را سیراب سازند و بسیاری از گناهان و عادتهای کهنه، نتیجهٔ چنین تلاش بی ثمری هستند. او تنها سرچشمهٔ راستین و جاودانی تازگی و طراوت، اقناع، و ارضا شدن است. پس بیایید خدا را جستجو کنیم، و بدانیم که تنها او میتواند تمایل درونی ما را ارضا نماید.

Thoughts on Today's Verse...

Where do you turn to have the thirst of your soul slaked? I firmly believe that many addictive habits and sins are the result of pursuing things to satisfy this thirst in our soul by some means other than seeking God. He is the only source of true and lasting refreshment, satisfaction, and fulfillment. Let's pursue God, knowing that only he can satisfy the desire of our souls.

دعای من

ای خداوند متشکرم که تو برای تشنگی مافوق انسانی و روحانی من، فکر میکنی. تشکر مرا بپذیر برای اینکه تو آب زندگانی را بوسیله روح القدس تدارک دیدی تا این اشتیاق عمیق درونی روح مرا سیراب سازد. مرا در دیدن فریبنده بودن هر منبع کاذب و ارضا کننده یاری بده تا بتوانم تشنگی خود را بطور مناسب و کامل در تو رفع کنم. بنام مسیح. آمین.

My Prayer...

Thank you, O God, that you care that my soul thirsts with superhuman thirst. Thank you for providing your Living Water through the Holy Spirit to satisfy this longing deep within my soul. Help me see the deceptiveness of every false source of satisfaction so that I can find my thirst properly and fully satisfied in you. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ارمیا ۱۲:۲-۱۳

نظرات