ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ ఆత్మ యొక్క దాహం తీర్చడానికి మీరు ఎక్కడ ఓపరుగెడుతారు ? దేవునిని వెతకడం తప్ప వేరే మార్గాల ద్వారా మన ఆత్మలోని ఈ దాహాన్ని తీర్చడానికి అనేక వ్యసనపరుమైన అలవాట్లు మరియు పాపాలు అనుసరిస్తున్న ఫలితమే ఇది అని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. నిజమైన మరియు శాశ్వత రిఫ్రెష్మెంట్, సంతృప్తి మరియు నెరవేర్పు యొక్క ఏకైక మూలం ఆయన. మన ఆత్మల కోరికను ఆయన మాత్రమే తీర్చగలడని తెలుసుకొని దేవుణ్ణి వెంబడిద్దాం.

నా ప్రార్థన

దేవా, నా ఆత్మ మానవాతీత దాహంతో దాహం వేస్తుందని మీరు పట్టించుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా ఆత్మలో లోతుగా ఉన్న ఈ కోరికను తీర్చడానికి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీ జీవన నీటిని అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రతి తప్పుడు సంతృప్తి యొక్క మోసపూరితతను చూడటానికి నాకు సహాయపడండి, తద్వారా నా దాహం సరిగ్గా మరియు మీలో పూర్తిగా సంతృప్తి చెందుతుంది. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change