اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پيروزمندان! ما برنده خواهيم شد! هنگاميكه شما آخرين كتابِ كتاب مقدس، مكاشفه، را ميگشاييد، پيام آن در مورد پيروزى مسيحيان است و دليلش اينست كه مسيح آن فاتح حقيقى است. مهم نيست كه در حال حاضر اين نبرد براى شما چگونه پيش ميرود،بياد داشته باشيد كه ما نهايتن پيروز خواهيم شد!

دعای من

اِلشاداى، خداى قادر مطلق، تو پيروزى نهايى مرا با رستاخيز مسيح از مردگان تضمين نمودى. اينرا ميدانم كه او پيروزمندانه در زمانیکه تو تعيين نموده اى برميگردد، اما دعای من این است که من تا آن روز، برای تو پیروزمندانه زندگی کنم. بوسیله عیسی، شاه پیروزمند خویش دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات