اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پيروزمندان! ما برنده خواهيم شد! هنگاميكه شما آخرين كتابِ كتاب مقدس، مكاشفه، را ميگشاييد، پيام آن در مورد پيروزى مسيحيان است و دليلش اينست كه مسيح آن فاتح حقيقى است. مهم نيست كه در حال حاضر اين نبرد براى شما چگونه پيش ميرود،بياد داشته باشيد كه ما نهايتن پيروز خواهيم شد!

Thoughts on Today's Verse...

Conquerors! We win!! When you open up the final book of the Bible, Revelation, that is the message — Christians win because Jesus is the one true conqueror. No matter how the battle is going for you right now, remember that in the end, we win!

دعای من

اِلشاداى، خداى قادر مطلق، تو پيروزى نهايى مرا با رستاخيز مسيح از مردگان تضمين نمودى. اينرا ميدانم كه او پيروزمندانه در زمانیکه تو تعيين نموده اى برميگردد، اما دعای من این است که من تا آن روز، برای تو پیروزمندانه زندگی کنم. بوسیله عیسی، شاه پیروزمند خویش دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

El Shaddai, God Almighty, thank you for securing the ultimate victory for me by raising Jesus from the dead. I know he is coming with victory on the day you have determined, but I pray that I may live victoriously for you until that day. Through Jesus my conquering King I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of روميان ٣٥:٨-٣٧

نظرات