اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا این عالی نمیشد که ما مجبور به داشتن قوانینی که مردم را در صف نگه میدارد نبودیم! این همان نکته ای است که در پس پیام پولس وجود دارد. با همسایه خود به گونه ای رفتار کنیم که دوست داریم با ما همانگونه رفتار شود. آنها را دوست بداریم همانطور که دوست داریم مورد محبت واقع شویم. اگر ما چنین کنیم، آنگاه ما دست به کاری نخواهیم زد که منجر به آزار و لطمه به آنان گردد، و کمتر از حکم شریعت تخلف خواهیم نمود!

دعای من

خدایی که به موسی الواح سنگی شریعت را دادی، لطفن اراده و خصوصیات خویش را بر لوح دل من مرقوم دار تا من یک سنگ زنده باشم، و شاهدی بر عدالت و فیض تو باشم. کمکم کن تا با مراقبت بیشتری در مورد احساسات همسایگان خویش فکر کنم، قبل از اینکه من عمل یا عکس- العملی نسبت به آنان نشان دهم — نه فقط امروز، بلکه هر روز! در نام پسرت، عیسی، دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات