اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بعضى از مسائل چندان غامض و پيچيده نيستند. زندگى كردن براى عيسى به دو اصل بستگى دارد:دوست داشتن خدا با همه هستى و دارايى ام و دوست داشتن همسايه ام جوريكه دوست دارم با من رفتار شود. فهميدن اين اصول چندان دشوار نيست. من فكر ميكنم كه طبق آنها زندگى كردن يك چالش است!

دعای من

اى خداى زنده و واحد حقيقى، لطفن كارهاى دست مرا، سخنان دهانم را، لحظات استراحت كردن مرا، و محبت دلم را امروز بعنوان پرستش خود بپذير. نيايش من اينست كه اينها مورد پسند تو بوده و مايه شادابى تو باشند. بنام پسرت و خداوندم عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات