اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چطور میخواهید که نام قدرتمند یهوه را بر عزیزان خود بگذارید؟ خداوند وعده داده است که این برکت کهانت، کاری کرده است که نام او(قدرت و اقتدار الهی اش) را بر قومش قرار گیرد. چه هدیه بی نظیری در اختیار ما است که میتوانیم با کلمات درست و قابل اعتماد، آنرا در اختیار دیگران بگذاریم! در سرتاسر کتاب مقدس میتوان از اینگونه برکات یافت. چرا امروز را اینگونه آغاز نکنیم که بدنبال راههایی بگردیم که برکت الهی را به دیگران اعلام کنیم؟ شما میتوانید با این برکت شروع کنید، و سپس برکات بیشتری را اضافه کنید، همچنانکه بدنبال بقیه برکات در کتاب مقدس میگردید،

دعای من

ای خدای تمام بخشش های کامل و نیکو، برکات تو قابل شمارش نیستند و بحدی عالی هستند که از فهم آنها عاجزیم. لطفن مرا بکار بگیر تا این برکات را با سایرین قسمت کنم. به من چشمانی بده تا ببینم و گوشهایی که با آنها بشنوم تا بتوانم برکاتت را امروز با دیگران درمیان بگذارم! در نام عیسی، بزرگترین برکتت دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات