اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قدرت! ما از اين عقيده لذت ميبريم. وقتيكه صحبت از قدرت الهى است، به احتمال قوى درست بنظر ميرسد، زيرا با محبت و خويشتندارى همراه است. اين سه با يكديگر، زندگى شخصى را مؤثر، سازنده، و اصلاح ميسازند. زندگى را در حد كمال و پرى اش زيست كنيد: مثل مسيحى اى زندگى نكنيد كه از ايستادن بر روى حقيقت ميترسد، بلكه مثل آن شخصى كه بوسيله قدرت خدا زندگى ميكند، محبت خدا را با ديگران در ميان ميگذارد، و فضائل الهى را آشكار ميسازد.

Thoughts on Today's Verse...

Power! We like that concept. When it is godly power, might does make right because godly power is accompanied by love and self-discipline. These three together make a person's life effective, constructive, and corrective. Live life to its fullest: not as a closet Christian afraid of standing true and firm, but one who lives by God's power, shares God's love, and displays God's virtues.

دعای من

اى خداى قدوس، تو در بزرگى و توانمندى همتايى ندارى. من حق اينرا ندارم كه به حضورت داخل شوم، با اين وجود تو مرا با محبت و فيضت دعوت نموده اى. تو صخره، جان پناه، و قوّت من هستى. اتكأ من به راهنمايى و رحمت توست تا در طوفانهاى زندگيم مرا پابرجا و مرا از لغزشها محفوظ بدارى. اى خداى قدوس، تو بى همتايى و من تو را ميستايم. بنام عيسى. آمين.

My Prayer...

Holy God, you are without compare in your majesty and might. I have no right to come into your presence and yet you have invited me here by your love and your grace. You are my Rock, my Fortress, and my Strength. I depend upon your guidance and your mercy to sustain me through my storms and reclaim me from my stumbles. Holy God, you are without compare and I worship you. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم تیموتائوس ۷:۱

نظرات