اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هرگز تنها نيستى! چه وعده اى! خدا با او و با ما خواهد بود، در تمام فصول زندكى، در تمام فراز و نشيب ها، در تمام وسوسه ها و پيروزيها، حتى در زمان مرگ (مزمور١٣٩). از اينرو ما ميتوانيم دلير باشيم و قوّت او را احساس كنيم. ما تنها نيستيم!

دعای من

اى خدايى كه بودى و هستى و خواهى آمد، تو را ميستايم زيرا تو قابل دسترس و حاضر هستى هنگاميكه ديگران مرا فراموش و ترك ميكنند. تو تنها كسى هستى كه در زندگى متغير من، ثابت و ماندگار هستى. كمكم كن تا در تعهدات و روابطمان بيشتر باثبات و وفادار باشم و تو را جلال دهم و نيز در مورد تو بيشتر بياموزم. بوسيله عيسى دعا ميكنم آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات