اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هرگز تنها نيستى! چه وعده اى! خدا با او و با ما خواهد بود، در تمام فصول زندكى، در تمام فراز و نشيب ها، در تمام وسوسه ها و پيروزيها، حتى در زمان مرگ (مزمور١٣٩). از اينرو ما ميتوانيم دلير باشيم و قوّت او را احساس كنيم. ما تنها نيستيم!

Thoughts on Today's Verse...

Never alone! What a promise. God will go with him, and us, through all the seasons of life, through all our ups and downs, through temptations and triumphs, even through death (cf. Psalm 139). So we can take courage and feel his strength. We are not alone!

دعای من

اى خدايى كه بودى و هستى و خواهى آمد، تو را ميستايم زيرا تو قابل دسترس و حاضر هستى هنگاميكه ديگران مرا فراموش و ترك ميكنند. تو تنها كسى هستى كه در زندگى متغير من، ثابت و ماندگار هستى. كمكم كن تا در تعهدات و روابطمان بيشتر باثبات و وفادار باشم و تو را جلال دهم و نيز در مورد تو بيشتر بياموزم. بوسيله عيسى دعا ميكنم آمين.

My Prayer...

O God who is and was and is to come, thank you for being there and staying there when all others forsake and leave. You are the one constant in my life so full of change. Help me become more steadfast and faithful in my commitments and relationships to honor you and to learn more about you. Through Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of يوشع ٩:١

نظرات