اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما هر روزمان را با خدا آغاز ميكنيم. هر نفسى كه ميكشيم بايد قوياً به ما يادآورى كند كه پدر ما روز ديگرى بما بخشيده تا او را خدمت كنيم. هر ضربان قلب، ضربان عشق خداست، و بيادمان مى آورد كه ما با دقيقه اى ديگر بركت يافته ايم تا بهترينهاى خويش را به او تقديم كنيم. اين بركت براحتى فراموش ميشود. ما اين حقايق را بهتر در زمانى بياد مى آوريم كه آنها را به كودكان مان آموزش و نشان ميدهيم و طبق اين حقايق در حضور ايشان زندگى ميكنيم. اما بياييد يادگيرى اين حقايق را تنها بسنده به نمونه خويش نكنيم. بدنبال لحظاتى بگرديم تا ايمان مان را برايشان وصف كنيم، پدر آسمانى خويش را تمجيد نماييم، و حقيقت خدا را ياد دهيم.

دعای من

خداى قادر مطلق، نگاهدارنده مهربان، و دوستى كه ما لياقت دوستى با وى را نداريم، متشكرم! سپاسگزارم براى نفسى كه ميكشم و براى ضربان قلبى كه لازمه بقاى من است. مرا از اين حقيقت آگاه ساز كه در اوقات سفر، گفتگو، استراحت، و كار، تو در كنارم هستى و بهترين توجهات من برازنده توست. در نام عيسى، قربانى پرفيض خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات