اندیشه ها در مورد آیه امروز...

كارهايى كه خدا انجام ميدهد، عكس العملهاى او به موقعيتهاى گوناگون نيست، بلكه بخشى از نقشه و برنامه ريزى ديرينه او براى رهايى بشر است. آرى، او كارهاى شگفت انگيز بسيارى انجام داده است: او نيّت شريرانه توده اى از مردم را كه فرياد ميزدند"مصلوبش كن" را گرفت و آنرا به فرصتى تبديل نمود كه نبوتهاى انبيا را جامه عمل پوشانده و ما را برهاند. او در امانتدارى كامل است و كارهاى شگفت انگيزى انجام داده است.

دعای من

اى خداى قدوس، تو مرا هر روز با آيات و شگفتيهاى نو متعجب زده ميكنى. با اين وجود، من عميقن ميدانم كه اينها براى تو تازگى ندارند. سپاسگزارم از اينكه زندگى را كسالت آور يا قابل پيش بينى نساخته اى تا من با تشنگى در جستجوى تو باشم، تويى كه تا به ابد تازه، نو، مهيج، و شگفت انگيز هستى. در نام رهاننده خود، عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات