اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا، نجات دهندهٔ بزرگی است! این تخصصِ خاصِ اوست. چه رهایی قوم اسراییل از میان دریای سرخ از چنگ لشکر فرعون در دوره های پیشین، یا نجات دادن یک گناهکار از گناه و مرگ از طریق مسیح امروز، خدای ما، رهانندهٔ بزرگی است! پس بیایید امروز مکرراً برای افرادی دعا کنیم که نیازمند نجات الهی از گناه، مرگ، بیماری، درگیری های خانوادگی، نگرانیهای مالی، مسائل قانونی، اختلالات روانی، بدرفتاری، و وسوسه هستند.

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، خواهش میکنم آن دوستانی را که در قلب من جا دارند، رهایی دهی و من اکنون برای آنها به اسم دعا میکنم. لطفاً آنها را از اسارت های شان برهان و آنها را مبارک بساز، تسلی شان ده، و از حضور دائمی خود، ایشان را مطمئن گردان. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات