اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قبل از آغاز زمان! شما چگونه ميفهميد كه اين زمان كِى بود. خدا از ابتدا به ما مى انديشيد در زمانيكه ما حتى نميدانستيم بفهميم! دليل او براى انديشيدن به ما اين بود كه فيضش را آشكار سازد و مردم را بسوى خود دعوت كند. عيسى همواره برنامه و نقشه اى بوده كه خدا براى بشر داشت و ما هميشه هدف او بوده ايم. پس بياييد مطمئن باشيم كه واكنش ما در پاكى زيستن است، همچون او!

دعای من

اى پدر بسيار سپاسگزارم از اينكه مرا ميشناختى و به نيازهاى من مى انديشيدى، حتى پيش از اينكه جهانى وجود ميداشت. من امروز و روزهاى آتى را بتو تقديم ميدارم، براي اينكه تو جلال يابى و من تلاش خواهم مرد كه با زندگيم عدالت و فيض تو را منعكس سازم. در نام عيسى، تنها كسى كه گناه نداشت دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات