اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس در رساله به رومیان باب ۳ این نکته را کاملاً روشن میسازد که هیچیک از ما کاملاً به قدوسیت و کمال الهی نزدیک نمیشویم. پس ما چگونه به آنجا میرسیم؟ پس ما چگونه از چنگال گناه فرار میکنیم؟ پاسخ خدا، عیسی است! من بر این باورم که عیسی باید پاسخ ما نیز باشد!

Thoughts on Today's Verse...

Paul is driving home the point in Romans 3 that none of us can even approximate the perfection and holiness of God. So how do we get there? How do we escape the stranglehold of sin? God's answer is Jesus! I believe that must be our answer, too!

Jesus came to ransom us from sin (Mark 10:45), paying the price for our sin even while we were sinners (Romans 5:6-11). We couldn't earn our way to God by our goodness, so Jesus became our bridge back to God. The glorious truth is this:

   God made him [Jesus] who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God (2 Corinthians 5:21).

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، من در حضورت به گناهکار بودنم اعتراف میکنم. خواهش میکنم که مرا برکت و قوت داده تا چون فرزند پیروزمند تو زندگی کنم. بنام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Holy and Righteous God, I acknowledge before you the sinfulness in my life. Yet by faith, I trust in what Jesus did for me through his death, burial, and resurrection to bring me life and make me holy in your sight. Please bless and empower me to live as your victorious child because of such amazing grace. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۹:۳-۱۰

نظرات