ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลสรุปได้เข้าเป้าเลยในโรมันบทที่ 3 ที่ว่า ไม่มีใครที่จะคาดเดาได้หรอกถึงความสมบูรณ์แบบและความบริสุทธิ์ของพระเจ้า แล้วเราจะเข้าถึงจุดนั้นได้ไง แล้วเราจะหนีพ้นจากการพัวพันกับบาปได้ยังไง คำตอบของพระเจ้าคือ พระเยซู เชื่อว่านั่นก็เป็นคำตอบของเราด้วย พระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยเราจากความบาป มาระโก 10:45 พระเยซูได้มาตายเพื่อเป็นประโยชน์กับคนชั่วแบบเรา โรม 5:6 เราไม่สามารถกลับไปหาพระเจ้าได้ด้วยความดีงามของเรา พระเยซูถึงได้มาเป็นคนกลางเชื่อต่อระหว่างพระเจ้ากับเรา ความจริงที่สุดยอดนี้คือ พระเจ้าทำให้พระคริสต์ผู้ที่ไม่มีบาปกลายเป็นคนบาปเพื่อเรา เพื่อว่าในพระคริสต์นั้น ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าจะได้เห็นเด่นชัดในตัวเรา 2โครินธ์ 5:21

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าขอยอมรับความผิดบาปในชีวิตต่อหน้าพระองค์ แต่โดยความเชื่อ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สิ่งที่พระเยซูได้ทำให้กับข้าพเจ้าผ่านทางความตาย การฝังและการเป็นขึ้นมาใหม่ของพระองค์นั้น จะนำชีวิตใหม่มาให้กับข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ต่อหน้าพระองค์ด้วย โปรดอวยพระพรและเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้า ที่จะมีชีวิตในฐานะลูกของพระองค์ที่มีชัยเหนือความบาป อันเกิดมาจากพระคุณอันแสนอัศจรรย์นี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น