اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قصد ما اينست كه با آمادگى بتوانيم در مورد اميدى كه مسيح به زندگي ما آورده است، با دوستانمان صحبت كنيم! اما هنگاميكه اين اميد را درميان ميگذاريم، دو نكته مهم هستند: مسئوليت ما—كه مسيح براستى حاكم و خداوند دلهاى ماست— و شخصيت ما—كه در زمانيكه براى متقاعد كردن كسى به او نزديك ميشويم ، ملايمت و احترام را نشان دهيم. هدف اين نيست كه ما در مباحثه پيروز شويم بلكه دلهاى مردم را به سوى خدايى كه صاحب كمالات و خصوصيات نيكوست، متوجه سازيم.

دعای من

اى پدر قدوس و مهربان، تو را سپاس ميگويم زيرا تو از فيض خود در مسيح با ما سخن ميگويى. من مطمئن نيستم كه پيام ديگرى شنيده باشم. مرا متقاعد ساز زيرا به آن نيازمندم تا اميدم را در مسيح با ديگران درميان بگذارم، اما به روشى كه منعكس كننده فيض تو باشد. بوسيله اميد زنده خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات