اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما باید از خدا ممنون باشیم که برای ما قربانی ای فراهم نمود که ما را عادل میگرداند و تاوان گناهانمان را می پردازد،‌چون هیچیک از ما،‌ قادر به نگاه داشتن شریعت الهی بطور کامل نیستیم. خدا در محبت بی حد و حصر خود، عیسی را فرستاد تا کاری را انجام بدهد که ما توانایی انجامش را نداریم: زیستن یک زندگی کامل و تقدیم نمودن خودش بعنوان قربانی کامل برای گناهان ما. ما مجبور نیستیم که زیر شریعت زندگی کنیم و کمال خویشتن و پذیرش الهی را با تلاش خود بدست آوریم. در عوض، ما «به ایمان» زندگی میکنیم، و اعتماد ما این است که خدا از دریچهٔ کاملیت مسیح به ما خواهد نگریست و نه از دریچهٔ نقایص خودمان، او ما را بر اساس قدوسیت عیسی و نه بر اساس گناهانمان داوری خواهد نمود، و از دیدگاه عدالت پسرش به ما خواهد نگریست و نه از دیدگاه بی عدالتی ما. به این ترتیب، ما ملزومات عدالتِ شریعت را بجا خواهیم آورد، بدون اینکه به «لعنتِ شریعت» وابسته باشیم.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و اَقدَس، برای نقشهٔ فیضِ تو که مرا از گناه و مرگ برگرداند و به من روش پیروزمندانه زندگی کردن برای تو را یاد داد، متشکرم. ای پدر عزیز، بخاطر عیسی و زندگی عالی و پاک او ، و نیز بخاطر قربانی سخاوتمندانه و عاشقانه او در راه گناهانم، سپاسگزارم. باشد که کلماتی که بر زبان می آورم و روش زندگی من، نشان دهد که فیض تو، دل مرا تسخیر نموده و ایمان راستین به عیسی، زندگی مرا عوض کرده است. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات