اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین باری که از مشتاقانه راه رفتن با خداوند سرباز زدید، کِی بود؟ اوقات استراحت هنگامی از راه میرسند که ما دل ها و زندگی های مان را عوض کنیم تا هر روز برای خدا و با خدا زندگی کنیم! در واقع، عیسی به ما گفته است که او، خودش را بر ما ظاهر خواهد نمود اگر ما مطیع او باشیم( به یوحنا۱۵:۱۴-۲۱ نگاه کنید). مَسکَنِ او در ما خواهد بود تا زمانیکه او برگردد، آنگاه ما از نهایت استراحت برخوردار خواهیم شد ــ و با او در خانه ابدی بسر خواهیم برد.

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time that you caught yourself straying from a passionate walk with the Lord? Refreshing times come when we change our hearts and lives to live for God and with God in our everyday lives! In fact, Jesus has told us that he will reveal himself to us as we live obediently for him (see John 14:15-21). His home will be in us until he returns for us and we get to enjoy the ultimate refreshment — going home to be with him forever.

دعای من

اَبّا پدر، من امروز با آگاهی، زندگی خویش را به سوی تو برمیگردانم. آمرزش تو را برای هر گناهی که مرتکب شده ام، میخواهم. مرا امروز با شناخت عمیق تر از خداوندی و حضور عیسی در زندگیم، تر و تازه بگردان. بنام عیسی دعا میکنم.آمین.

My Prayer...

Abba Father, I am consciously turning my life over to you today. I ask for your forgiveness for any sin that I have committed. Please refresh me through a deeper awareness of Jesus' lordship and presence in my life today. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اعمال رسولان ۱۹:۳-۲۰

نظرات