اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من داستان شدرک، میشک، و عبدنغو در کتاب دانیال باب ۳ را دوست دارم. ایمان آنها در هر دو صورت، محکم و استوار است، چه خدا انها را از آتش برهاند و چه نرهاند. خدا نه تنها آنها را میرهاند، بلکه آنانی را که قصد آزار و نابودی ایشان را داشتند، تبدیل به شاهدان کلیدی بر ایمان آنها و رهایی معجزه آسای الهی میگرداند. انها تنها پسران خدای واحد حقیقی نیستند، بلکه آنها نمونه هایی برای ما نیز هستند، ماهایی که وسوسه میشویم تا ایمان مان را تخفیف دهیم و با جامعه ای که تمام احترامش را برای خدای قادر مطلق از دست داده، همراه شویم.

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، لطفاً همان ایمانی را به من بده که شدرک، میشک، و عبدنغو نشان دادند! هنگامیکه دشمنی، جفا، تمسخر،طرد شدن از راه برسد، من می خواهم که ایمانم در برابر این امتحانات ایستادگی کند. ای پدر عزیز سپاسگزارم برای اینکه کتاب مقدس را به من داده ای، کتابی که سرگذشت قهرمانانی را به تصویر کشیده که بر عقیده خویش پافشاری نموده و ایمان شان را نگه داشتند، بخصوص در زیر آتش. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات