اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اين مهم نيست كه طرف تا چه حد توانا، خداترس، و يا خاص باشد، براى اينكه كسى در حضور خدا براى ما شفاعت بكند، ما نياز به انسان ديگرى نداريم. بعنوان فرزندان او، ما ميتوانيم آزاد شويم، با اين شناخت كه خدا بين ما و خودش، واسطه كاملى را مهيا كرده است. آن واسطه به تنهايى، سر كليسا و از طرف ما، كاهن اعظم در حضور خداست. نام او مسيح عيسى است، و او خداوند، رهاننده، و برادر ما است.

دعای من

اى خدايى كه خداوند من هستى، سپاست ميگويم زيرا راهى را به رايگان براى دسترسى به خودت مهيا تنودى. از اين حقيقت آگاهم كه اگر بعهده من بود، هيچ توان يا عدالتى در من نبود تا بوسيله آن بتو برسم. با اين وجود تو نه تنها با فيض خودت فديه اى (خون بها) براى من فراهم كردى، بلكه براى رسيدن به خودت، واسطه اى نيز برايم در نظر گرفتى. اى عيسى، تو را نيز سپاس ميگويم كه اين خون بها را پرداختى و نزد پدر قرار گرفته اى تا برايم شفاعت كرده و سخنگوى من باشى! سپاس بر تو باد زيرا دعاى مرا كه در نام تو ميگويم به گوش پدر ميرسانى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات