اندیشه ها در مورد آیه امروز...

موسی، قوم اسرائیل را از مصر خارج نموده و ایشان را در بیابان رهبری نمود، اما بخاطر گناهی که مرتکب شد، داخل سرزمین موعود نشد. با این وجود، در طی آن سالها، موسی مشغول تربیت و آماده کردن کسی بود که می توانست آن کاری را که خود او قادر به انجامش نبود، انجام دهد. آن شخص، یوشع بود. شما در حال حاضر مشغول تعلیم دادن، شکل دادن، تشویق نمودن، انگیزه بخشیدن ، و فرا خواندن چه کسی هستید، کسی که به جای شما، ان کاری را که نمی توانید، انجام دهد؟ چه کسی بعد از شما، رویاهای تان را فراتر از انچه که شما بتوانید، تحقق خواهد بخشید؟ یوشع شما، چه کسی است؟

دعای من

ای خدای قدوس و عادل، لطفاً مرا به سوی آن افرادی رهبری نما که تو می خواهی من زندگیم را با آنان قسمت کنم و میراث ایمان به تو را به آنان منتقل نمایم. خواهش میکنم چشمانم را بگشایی تا آنان را ببینم. به من توانایی بده تا در حضور آنان، با صداقت و با شهامت زندگی کنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات